1. Rootsi keel algajatele (0-A1)

Koolitusele on teretulnud põhi-, kutse-, ja gümnaasiumi- ja kõrgharidusega igas vanuses inimesed, kes soovivad omandada algteadmisi rootsi keeles. Kursus sobib hästi ka taasalustajaile, kellel on varem olnud kokkupuude Rootsi ja rootsi keelega, kuid kelle hääldamine ja grammatika ning keelekasutus vajavad lisateadmisi.

Õppe eesmärgiks on anda sissejuhatus keele põhioskustesse (lugemine, kuulamine, kõnelemine, kirjutamine) ja kultuuri tundmine A1 tasemel. Hääldusõpetus, kuulamisharjutused, rollimängud ja videomaterjalid keele ja kultuuri ning maa tundmaõppimiseks.Õpingute jooksul läbitakse sissejuhatav osa rootsi keele grammatikasse, sõnavara + häälduse ja kõnelemisoskuse arendamine. Rühmatööd, rollimängud ja erinevad keele omandamist toetavad tegevused.

Kestus: 2 kuud 2x nädalas 2 x40 min tundi (kokku: 32 x40min)

Õppekava maht, sealhulgas iseseisva töö osakaal: 32 x 40 minutit auditoorset tööd + 32x 40 minutit iseseisvat tööd (kodutööd, ettevalmistus tundideks)

Õppekava kogumaht (auditoorne + iseseisev töö kokku): 64 40-minutilist tundi

Olulisemad kursuse jooksul läbitavad teemad:

1. Tutvumine, tervitamine

2. Mina ja minu kodu

3. Töö ja hobid; oma päevast rääkimine

3. Toidud + toidu tellimine restoranis

4. Riietus: põhisõnavara + isiku kirjeldamine

5. Sõnavara reisimisel: pileti broneerimine, ostmine

6. Sissejuhatavalt: korteri otsimine ja leidmine; põhisõnavara töökoha otsimisel

7. rootsi keel ja kultuur: kirjandus, kunst, tuntud rootslased

 

REGISTREERU